Новости университета

Новости касающиеся всего университета, событий, объявлений и мероприятий

Печать

КОНКУРС НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ

Автор: КазУМОиМЯ им. Абылай хана. Posted in Новости университета

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР!

АКАДЕМИЯЛЫҚ ҰТҚЫРЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНА ҚАТЫСУ БАЙҚАУЫ (РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТЫ ЕСЕБІНЕН)

2019 жылғы академиялық ұтқырлық бағдарламасын жүзеге асыруға бағытталған ҚР БҒМ 17 қаңтар 2019 жылғы №18 бұйрығын орындау мақсатында Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ хабарлайды! 2019 жылы республикалық бюджет қаражаты есебінен Еуропа елдеріқатарынан ЖОО-серіктестерімен студенттермен алмасу бағдарламалары бойынша барша ниет білдірген бакалавриат студенттеріне байқау ашық деп жариялайды!

Байқауға қатысу үшін қажетті құжаттар (міндетті түрде):

1. Паспорттың түрлі-түсті көшірмесі (+ түрлі-түссіз көшірмесі);

2. Ағымдағы үлгерімі туралы транскрипт (қол және мөрқойылған) – Студенттерге қызмет көрсету орталығынан алынады

3. IELTS сертификаты(немесе TOEFL, PDT-да ескеріледі) – түпнұсқа+көшірме

*егер тілдік сертификат болмаған жағдайда, студент шетелдік университеттен өзінің шет тілідеңгейімен алдын-ала қабылдауға келісімін беру туралы ресми хатты ұсына алады

4. Байқауға қатысу үшін өтініш нысан бойынша (қосымшада деканның және кафедра меңгерушісінің қолдары жеткілікті).

5. 18 жасқа толмаған үміткерлер үшін ата-аналарының (заңды өкілдерінің) жазбаша келісімі

Байқауға ТЕК қана 1, 2 бакалавриат студенттері қатыса алады.

Жоғарыда көрсетілген құжаттардың толық пакетін студент оқу басқармасының халықаралық бағдарламалар бөліміне 2019 жылдың 4 мамыры, сағат 14:00-ге дейін тапсыруы тиіс.(№1 оқу ғимараты, 112 кабинет)

Байланыс телефоны: +77071085065 (Санжар Махаммадулы)

E-mail:   Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ВНИМАНИЕ!

КОНКУРС НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ            (ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА)

Во исполнение приказа МОН РК от 17 января 2019 года №18 по реализации программы академической мобильности в 2019 году за счёт средств республиканского бюджета КазУМОиМЯ имени Абылай хана  объявляет для всех желающих студентов-бакалавров конкурс по программам студенческого обмена в вузы-партнёры из числа стран Европы.

Необходимые документы для участия в конкурсе (обязательно):

1. Цветная копия паспорта (+обычная копия);

2. Транскрипт о текущей успеваемости (с подписями и печатями) – берёте в ЦОС

3. Сертификат IELTS (или TOEFL, PDT тоже учитывается) – оригинал+копия

*если нет языкового сертификата, студент может предоставить официальное письмо из зарубежного университета о предварительном согласии (unconditional offer) принять студента с имеющимся уровнем иностранного языка

4. Заявление на участие по форме (в приложении, для предоставления на рассмотрение достаточно подписи декана и зав.кафедры).

5. Для претендентов, не достигших 18 лет, письменное согласие родителей (законных представителей)

В конкурсе могут участвовать ТОЛЬКО студенты-бакалавры (1 и 2 курса).

Полный пакет указанных документов должен быть предоставлен студентом в Отдел международных программ и карьеры, Учебное управление, в 112 кабинет, Учебный корпус №1. Срок предоставления документов – до 4 мая 16:00.

Контактный телефон: +77071085065 (Санжар Махаммадулы)

E-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Печать

КОНКУРС АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ НА ОСЕННИЙ СЕМЕСТР

Автор: КазУМОиМЯ им. Абылай хана. Posted in Новости университета

ВНИМАНИЕ!

КОНКУРС АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ НА ОСЕННИЙ СЕМЕСТР!

КазУМОиМЯ имени Абылай хана объявляет конкурс по программам студенческого обмена на осенний семестр 2019-2020 учебный год

Подробная информация по университетам и условиям программ по ссылке в приложенном документе. В конкурсе могут участвовать ТОЛЬКО студенты 2-го и 3-го курса, а также 1-го курса магистратуры и докторантуры.    

В случае возникновения дополнительных вопросов можете обращаться в 112 кабинет, Учебный корпус №1.

Контактный телефон: +77071085065 (Санжар Махаммадулы)

E-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

КҮЗГІ СЕМЕСТРГЕ академиялық ұтқырлық конкурсы!

Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ 2019-2020 оқу жылының күзгі семестріне студенттік алмасу бағдарламаларына конкурс жариялайды.

Университеттер және бағдарлама шарттарына қатысты толық ақпарат сілтемеде берілген. Бағдарламада 2-ші және 3-ші курс студенттері, сондай-ақ магистратураның және докторантураның 1-ші курсы қатыса алады.

Қосымша сұрақтар туындаған жағдайда, 112 кабинетіне, №1 оқу корпусына хабарласуыңызға болады.

Байланыс телефоны: +77071085065 (Санжар Махаммадулы)

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

ATTENTION PLEASE! Call for 2019 Fall semester exchange program!

Kazakh Ablai Khan University announces a CALL OPENED for the 2019 Fall semester student exchange program.

Detailed information on universities and program conditions is available at the link in the attached document. By the rule, ONLY 2nd and 3rd year students and 1st year Master and PhD students can participate in the program.

In case of any questions or additional information needed, you can contact Office 112, building №1.

Contact phone (mobile): +77071085065 (Sanzhar Makhammaduly)

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


Печать

Объявление

Автор: КазУМОиМЯ им. Абылай хана. Posted in Новости университета

Вниманию студентов и магистрантов.

    Если вы пропустили занятия,  в течение 3-х дней должны предоставить в свой деканат заявление для  отработки с подтверждающими документами для формирования распоряжений.  Деканат, а не  студент, передает распоряжение офис- регистратуру для составления расписания. После составления расписания офис-регистратор ознакомит  преподавателя и  студента с расписанием. Преподаватель в «MOODLE» создает для студента задания по пропущенным темам. После отработки студентом пропущенных занятий преподаватель выставляет оценки и подходит к офис-регистратору для проверки. Офис-регистратор проверяет на портале отработку и выставленную оценку, только тогда программист откроет портал, преподаватель  выставляет оценку в портал. Пропуск по военной кафедре отрабатывается во время СРСП. Если студент не отрабатывает пропущенные занятия, тогда снимается 5 баллов за каждый пропущенный  урок.

Печать

Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения

Автор: КазУМОиМЯ им. Абылай хана. Posted in Новости университета

Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, утвержденные приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 г. № 152 с изменениями и дополнениями от 12 октября 2018 г. №563

3.3. В случае получения  на итоговом контроле (экзамене) оценки «неудовлетворительно», соответствующей знаку «FX», обучающийся имеет возможность пересдать итоговый контроль без повторного прохождения программы учебной дисциплины/модуля. Если обучающийся повторно получает по итоговому контролю оценку «неудовлетворительно», соответствующую знаку «FX», то он имеет право второй пересдачи итогового контроля без повторного прохождения программы учебной дисциплины/модуля. Если обучающийся в третий раз получает по итоговому контролю оценку «неудовлетворительно» (в данном случае независимо – это оценка «FX» или «F»), то он отчисляется из вуза за академическую неуспеваемость.

Пересдачи итогового контроля с оценки, соответствующей знаку «FX» допускаются в период промежуточной аттестации и в период каникул до начала очередного академического периода.

В случае получения  оценки «неудовлетворительно», соответствующей знаку «F», обучающийся должен вновь записаться на данную дисциплину/модуль, пройти всю ее программу, выполнить все задания, получить в установленном порядке допуск к итоговому контролю, сдать итоговый контроль (экзамен). Повторная запись на учебную дисциплину/модуль осуществляется только на платной основе.

Следует также иметь в виду, что общее суммарное количество пересдачи экзамена по одной дисциплине не должно превышать трех раз (1. первая сдача экзамена; 2. Второе повторное изучение дисциплины (Retake) или пересдача после оценки «FX»; 3. Третья пересдача экзамена после повторного изучения дисциплины). Если при третьей сдаче экзамена по дисциплине обучающийся получает оценку «неудовлетворительно» (соответствующую знаку «FX» или «F»), то он отчисляется из вуза за академическую неуспеваемость.

Печать

Академический календарь

Автор: Карпачев Евгений Юрьевич. Posted in Новости университета

Академический календарь на 2018 - 2019 г. :

ПФИЯ: скачать 

ФВ: скачать 

ФММК: скачать 

ФМО: скачать 

ФПИФ: скачать 

ФЭП: скачать 

Магистратура и Докторантура: скачать

 

Академический календарь на 2017 - 2018 г. :

ПФИЯ: скачать 

ФВ: скачать 

ФММК: скачать 

ФМО: скачать 

ФПИФ: скачать 

ФЭП: скачать 

Магистратура и Докторантура: скачать

О портале...

Эта система предназначена для организации и управления учебным процессом КазУМОиМЯ им. Абылай хана.