Печать

Міндетті үш жылдық өтем

Автор: КазУМОиМЯ им. Абылай хана. Posted in Новости портала

"Міндетті үш жылдық өтем және мөлшерлес еңбекпен өтеу " тақырыбында түсіндірмелі кездесуі өтті

• 17 қараша, 2022 жылы

Университет қабырғасында ҚР БҒМ "Қаржы орталығы" АҚ директорының орынбасары Серікқали Ақзира Серікқалиқызы мен бірлесіп 2023 жылғы білім беру гранттарының: педагогикалық және басқа да мамандықтардың түлектерімен "міндетті үш жылдық өтем және мөлшерлес еңбекпен өтеу " тақырыбында түсіндіру кездесуі өткізді.

Кездесудің өзектілігі "Білім туралы" ҚР Заңының 47-бабы 17-тармағының талаптарына, ҚР Үкіметінің 30.03.2012 ж. №390 қаулысымен бекітілген жас мамандарды жұмысқа жіберу қағидаларына байланысты, оған сәйкес мемлекеттік білім беру гранты бойынша оқитын жас мамандар мен PhD философия докторларына міндетті түрде өтеу жүктелген.

Өкіл міндетті үш жылдық өтем және мөлшерлес еңбекпен өтеу  бойынша мәселелерді түсіндірді:

1.      Ауылдық квота бойынша білім алған педагогикалық мамандықтардың түлектері ауылдық жерде орналасқан білім беру ұйымдарында жұмыс істейтіндігін.

2.      Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқыған педагогикалық мамандықтардың түлектері білім беру ұйымдарында жұмыс істейді.

3.      Университеттің басқа мамандықтары бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқыған түлектер алған мамандығына қарамастан, кез келген меншік нысанындағы ұйымдарда тиісті мерзімін өтейді.

Осы кездесудің нәтижелері бойынша студенттерге міндетті үш жылдық өтем туралы, сондай-ақ оқудан босатылған студенттер санаттары туралы толық ақпарат берілді. Түлектер қандай жағдайда босатылуы мүмкін екендігін, егер:

 •  Бакалавриат бітіргеннен кейін магистратураға түскен жағдайда;
 •  ЖТҚ-ның денсаулық мүмкіндіктері шектеулі (I-II топтағы мүгедектер);
 •  Жүкті азаматшалар және 3 жасқа дейінгі балалары бар азаматшалар;
 •  Мерзімді әскери қызметке шұғыл шақырылған жағдайда, еңбекпе өтеу мерзімі кейінге шегерітіледі;

Қатысушылар өздерін толғандыратын барлық сұрақтарға толық ақпарат алды.

 

 

Состоялась встреча на тему «Обязательная трехлетняя соразмерная отработка»

 • 17 ноября, 2022

 

В университете состоялась разъяснительная встреча на тему: «Обязательная трехлетняя соразмерная  отработка» совместно с заместителем директора  АО «Финансовый центр» МОН РК Серікқали Ақзирой Серікқалиқызы выпускниками выпускниками образовательных грантов: педагогических и других специальностей 2022 года.

Актуальность встречи обусловлена требованиями п.17 ст. 47 Закона РК «Об образовании», Правилами направления молодых специалистов на работу, утвержденных Постановлением Правительства РК от 30.03.2012г. №390, в соответствии с которыми на молодых специалистов и докторов философии PhD, обучающихся по государственному образовательному гранту, возложена обязательная отработка.

Представитель разъяснила вопросы по обязательной трехлетней соразмерной отработке:

 1. Выпускники педагогических специальностей, обучавшиеся по сельской квоте, отрабатывают в сельской местности организациях образовании.
 2. Выпускники педагогических специальностей, обучавшиеся по государственному образовательному заказу, отрабатывают в организациях образования.
 3. Выпускники, обучившиеся по другим специальностям университета по государственному образовательному заказу, отрабатывают положенный срок в организациях любых форм собственности, независимо от полученной специальности.

По результатам данной встречи, студентам была предоставлена полная информация об обязательной трехлетней соразерной отработке,  а также о категориях студентов, которые освобождены от отработки. Выпусники могут быть освобожены, если:

 •  Поступили в магистратуру по окончании бакалавриата;
 •  Имеют ограниченные возможности здоровья (инвалиды I-II группы);
 •  Беременные и лица, имеющие детей до 3-летнего возраста;
 •  Дается отсрочка Призваным лицам на срочную военную службу.  

Участники, получили подробную информацию на все волнующие их вопросы.

 

 

О портале...

Эта система предназначена для организации и управления учебным процессом КазУМОиМЯ им. Абылай хана.