Печать

Обязательная трехлетняя отработка

Автор: КазУМОиМЯ им. Абылай хана. Posted in Новости портала

Состоится разъяснительная встреча на тему «Обязательная трехлетняя отработка»

17 ноября, 2022 , 15.00/17.00

 17 ноября. В университете состоится встреча со студентами педагогических и других специальностей 2022-2023 уч. года, получающих государственный образовательный грант и по сельской квоте.

Отдел центр практики и трудоустройства совместно с  заместителем директора департамента Мониторинга Серікқали Ақзира Серікқалиқызы представителем АО «Финансовый центр» МОН РК  встречу со студентами  2022-2023 уч.года педагогических и других специальностей, обладателями государственных образовательных грантов, и обучающихся по сельской квоте.

Актуальность встречи обусловлена требованиями п.17 ст. 47 Закона РК «Об образовании», Правилами направления молодых специалистов на работу, утвержденных Постановлением Правительства РК от 30.03.2012г. №390, в соответствии с которыми на молодых специалистов и докторов философии PhD обучающихся по государственному образовательному гранту возложена обязательная отработка.

Представитель будет отвечать на вопросы по обязательной трехлетней отработке, к примеру, для будущих выпускников педагогических специальностей, обучавшиеся по сельской квоте, отрабатывают в организациях образований, расположенных в сельской местности независимо от формы собственности.

Выпускники педагогических специальностей, обучавшиеся по государственному образовательному заказу, отрабатывают в организациях образования — это могут быть как государственные организации образования, так и частные образовательные центры, детские студии развития, частные школы и др.

Выпускники, обучившиеся по другим специальностям университета по государственному образовательному заказу, отрабатывают положенный срок в организациях любых форм собственности, независимо от полученной специальности.

Участники встречи получать подробную информацию на все волнующие их вопросы.

Обязательное участие обучающихся 1-4 курсов по государственному образовательному гранту.

 

"Міндетті үш жылдық өтем " тақырыбында түсіндірмелі  кездесуі өтеді

 17 қараша, 2022, 15.00/17.00

         17 қараша. Университетімізде 2022-2023 оқу жылындағы мемлекеттік білім беру гранты мен ауылдық квота бойынша педагогикалық және басқа да мамандықтардың студенттерімен кездесу өтеді.

     ҚР БҒМ "Қаржы орталығы" АҚ өкілі Серікқали Ақзира Серікқалықызы Мониторинг департаменті директорының орынбасарымен бірлесіп, педагогикалық және басқа да мамандықтардың 2022-2023 оқу жылының студенттерімен, мемлекеттік білім беру гранттарының иегерлерімен және ауылдық квота бойынша білім алушылармен кездесу өткізді.

Кездесудің өзектілігі "білім туралы" ҚР Заңының 47-бабы 17-тармағының талаптарына, ҚР Үкіметінің 30.03.2012 ж. №390 қаулысымен бекітілген жас мамандарды жұмысқа жіберу қағидаларына байланысты, оған сәйкес мемлекеттік білім беру гранты бойынша білім алушылардың жас мамандары мен PhD философия докторларына міндетті түрде пысықтау жүктелген.

Өкіл міндетті үш жылдық жұмыс бойынша сұрақтарға жауап береді, мысалы, ауылдық квота бойынша оқыған педагогикалық мамандықтардың болашақ түлектері үшін меншік нысанына қарамастан ауылдық жерде орналасқан білім беру ұйымдарында жұмыс істейді.

Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқыған педагогикалық мамандықтардың түлектері білім беру ұйымдарында жұмыс істейді-бұл мемлекеттік білім беру ұйымдары да, жеке білім беру орталықтары да, балалар даму студиялары, жеке мектептер және т. б. болуы мүмкін.

Университеттің басқа мамандықтары бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқыған түлектер алған мамандығына қарамастан, кез келген меншік нысанындағы ұйымдарда тиісті мерзімін өтейді.

Кездесуде қатысушылар өздерін толғандыратын барлық сұрақтар бойынша толық ақпарат ала  алады.

Мемлекеттік білім беру гранты бойынша 1-4 курс білім алушыларының міндетті түрде қатысуы тиіс.

Мониторинг трудоустройства молодых специалистов и докторов филосовии Phd

О портале...

Эта система предназначена для организации и управления учебным процессом КазУМОиМЯ им. Абылай хана.